Helgostipendier

Stipendier ur Helgo Zettervalls fond delas ut för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka. Skicka din ansökan senast den 9 juni 2019.

Statens fastighetsverk disponerar del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Skicka din ansökan senast den 9 juni 2019.

Villkor

Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, så som doktorander, forskare, praktiskt verksamma och organisationer med fler. Stipendiater ska vara bosatta och verksamma i Sverige.

Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses att spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om och utveckling av den svenska byggnadskonsten.

För examensarbeten utdelas normalt inte mer än 10 000 kr per ansökan. Medel betalas inte ut för löne-, mat- eller traktamentskostnader, inte heller för ordinarie verksamhet i en organisations eller myndighets regi. Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges ej.

Beviljade medel ska användas enligt beskrivningen i ansökan och slutrapporteras till Statens fastighetsverk. Stipendiemottagare förbinder sig att återbetala beviljade medel om projektet inte slutförs.

Mer detaljerad information finns här:

Riktlinjer för tilldelning av stipendier av medel ur stiftelsen (PDF-dokument, 22 kB)

Ansökan

Ansökningsblankett för stipendier ur Helgo Zettervalls fond (Word-dokument, 194 kB)

Betyg från högskola eller universitet för studerande respektive doktorand ska bifogas ansökan. Även ett utlåtande från institutionsföreståndare, handledare eller annan med kännedom om projektet och om den sökandens kompetens ska bifogas ansökan.

Märk kuvertet eller e-post med Stipendieansökan Helgo och skicka till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

eller till: sfv@sfv.se

Ansökan ska ha inkommit senast den 9 juni 2019.

Beslut om stipendier kommer i mitten av juli och beviljat medel betalas ut i september.

GDPR

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Om Helgo Zettervalls fond

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för fonden.

Vem var Helgo Zettervall?

Helgo Zettervall (1831-1907) var arkitekt, professor vid Konstakademien från 1881 och chef för Överintendentsämbetet 1882-1897.

Zettervall efterlämnade en mycket stor och imponerande produktion, bland annat restaureringarna av Lund, Skara och Uppsalas domkyrkor. Bland nybyggnader kan nämnas Allhelgonakyrkan i Lund, Matteuskyrkan i Norrköping, Oskar Fredriks kyrka i Göteborg, Skara läroverk, Bolinderska huset, Norra Latin i Stockholm och Lunds Universitetsbyggnad.

Tidigare stipendiater

Nedan publiceras de stipendiater och projekt som fått stipendiet.