• Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Hans Nilsson

    Ur en Midsommarnattsdröm

En ny opera i Operan

Nu finns en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas och vi är ett steg närmare en möjlig byggstart 2023. Det var 2013 som Statens fastighetsverk fick i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Kungliga Operan, genomföra en förstudie om hur operabyggnaden vid Gustav Adolfs Torg i Stockholm kan byggas om och renoveras. Förstudien redovisades 2015 och har varit utgångspunkten i det projekteringsarbete som därefter tog vid.

Möjlig byggstart 2023

Statens fastighetsverk har skickat in en rapport och hemställan till finansdepartementet där kostnaden för projektet är 3,5 miljarder kronor (2013 års penningvärde).

Under projekteringsarbetet och med ett succesivt kalkylarbete har SFV efter samråd med Operan konstaterat att projektet Ny Opera i Operan inte kan genomföras inom den ursprungliga kostnadsramen om 2 miljarder kronor (kostnadsläge 2013).

Om regering och riksdag säger ja till hemställan är tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan år 2023. Produktionstiden kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Om allt går enligt plan kan projektet vara färdigställt under 2027.

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta det komplexa projektet är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

En ny Opera i Operan

Resultatet av förstudien visar att det är möjligt att göra en ny Opera i Operan och förutsätter en stor renovering och en tillbyggnad. Det pågående projekteringsarbetet har utgått ifrån Operans önskemål och krav som redovisades i förstudien.

Förslaget till en Ny Opera i Operan innebär en renovering av hela byggnaden och en om- och tillbyggnad mot Kungsträdgården. Förslaget möjliggör också för Operakällaren att fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning som idag.

Den Nya Operan i Operan kommer att ha utökad volym för Operans olika verksamheter och väsentligt förbättrad arbetsmiljö samt förbättrad akustik för publik och utövare på scen. Logistikflödena effektiviseras och tillgängligheten förbättras. Dessutom ökar miljöeffektiviteten med 40 procent.

Visionen är nu att genom ombyggnad och renovering åstadkomma en ny Opera i Operan, med goda förutsättningarna för Operans konstnärliga och publika verksamhet nu och i framtiden.

Besök SFV:s pressrum för att se skisser på förbättringsåtgärderna

Operans bakgrund

Operabyggnaden uppförd åren 1892 till 1898 efter ritningar av Axel Anderberg är ett väl bevarat exempel på det sena 1800-talets teater- och arkitekturideal med stora kulturhistoriska värden. Under de närmare 120 år som gått sedan uppförandet har den konstnärliga verksamheten ständigt utvecklats. Lokalerna däremot har i huvudsak behållit den struktur och de funktioner som etablerades vid uppförandet, anpassade till det sena 1800-talets opera och balett.

Uppdrag förstudie

Statens fastighetsverk fick 2013 i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Kungliga Operan genomföra en förstudie om hur operabyggnaden kan byggas om och renoveras. Den komplexa och krävande uppgiften har Statens fastighetsverk, Operan och en rad experter intensivt arbetat med för att utreda hur Operans lokaler på Gustaf Adolfs torg kan anpassas för att bättre stödja Operans verksamhet, Kungliga Operan som är Sveriges nationalscen för opera och balett.

Att tillgodose Operans behov och ambitionen att ta tillvara byggnadens och stadsbildens kulturhistoriska och arkitektoniska värden har legat till grund för förstudien. I juni 2014 lämnade SFV in en delrapport till regeringen. Förstudien i sin helhet lämnades in i maj 2015. I december 2016 beviljade regeringen medel för projektering fram till Systemhandling.

Förstudien finns att läsa i sin helhet i högerspalten under ”Läs mer om Operan och projektet”.